Informacja do rezerwacji RODO

Informacja dotycząca pozyskiwania danych osobowych  do  rezerwacji zwiedzania Muzeum Czartoryskich w Puławach

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, e- mail: kontkt@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
 2. Inspektor ochrony danych:  mail: iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
 3. Dane osobowe ( imię, nazwisko, numer telefonu ) będą przetwarzane przez Administratora, tylko i wyłącznie w celu powiadomienia o zmianie ( daty, godziny) rezerwacji z przyczyn niezależnych od Administratora,
 4. Dane osobowe wskazane podaje Pani/Pan świadomie, dobrowolnie,
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ( art 6 ust. lit. b. ) RODO,
 6. Dane osobowe przetwarzane są do dnia realizacji zamówienia i usuwane przez Administratora.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesieni skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2

 Obowiązek informacyjny  w zakresie monitoringu wizyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

 1. Administratorem systemu  monitoringu wizyjnego w Muzeum Czartoryskich w Puławach przy ulicy Czartoryskich 8, 24-100 Puławy jest  Muzeum Czartoryskich w Puławach.
 2. Inspektor Ochrony Danych ( IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych;

kontakt z IOD za pośrednictwem adresu e- mail:iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

 1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów, w których przetwarzane są dane osobowe przez Administratora.
 2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którą jest:
 3. a) art.6 ust. 1 lit. c, d , f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.( Dz. U. poz. 2259 z późn.zm) o zasadach zarządzania mieniem państwowym zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych.

 1. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni.
 2. Odbiorcami zapisów monitoringu wizyjnego będzie zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego :

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul Stawki 2

00- 193 Warszawa