Cennik

CENY BILETÓW


Bilet normalny 20,00 zł
Bilet ulgowy  15,00 zł
Bilet rodzinny *  45,00 zł
Bilet wstępu na „Noc Muzeów”    5,00 zł

* Bilet rodzinny upoważnia do wejścia 2 osoby dorosłe i dzieci do 16. roku życia.


KARTA DUŻEJ RODZINY 

Bilet normalny   10,00 zł
Bilet ulgowy     8,00 zł

CENY USŁUG

Lekcja muzealna *   100,00 zł
Warsztaty muzealne **   250,00 zł
Oprowadzanie po pałacu *     80,00 zł

* Ceny usług dla grup do 30 osób.

** Usługa czasowo niedostępnaDniem bezpłatnego wstępu jest poniedziałek.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wystawienia faktury

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

W Muzeum Czartoryskich w Puławach  wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Muzeum Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, email: iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dane osób żądających wystawienia faktury będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego to jest przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiona została faktura.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w związku z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – podanie danych jest niezbędne do wystawienia faktury.

Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury jest obowiązkowe zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana  dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

* prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych,

* prawo żądania sprostowania danych,

* prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

* prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955
GODZINY OTWARCIA Pon - Nd. 8.00 - 16.00