Cennik

CENY BILETÓW


Bilet normalny 20,00 zł
Bilet ulgowy  15,00 zł
Bilet rodzinny *  45,00 zł
Bilet wstępu na „Noc Muzeów”    5,00 zł

 

* Bilet rodzinny upoważnia do wejścia 2 osoby dorosłe i dzieci do 16. roku życia.


KARTA DUŻEJ RODZINY 

Bilet normalny   10,00 zł
Bilet ulgowy     8,00 zł

CENY USŁUG

Lekcja muzealna   100,00 zł
Warsztaty muzealne   250,00 zł
Oprowadzanie po pałacu     80,00 zł

* Ceny usług dla grup do 30 osób.Dniem bezpłatnego wstępu jest poniedziałek.

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wystawienia faktury

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

W Muzeum Czartoryskich w Puławach  wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Muzeum Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, email: iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dane osób żądających wystawienia faktury będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego to jest przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiona została faktura.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w związku z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – podanie danych jest niezbędne do wystawienia faktury.

Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury jest obowiązkowe zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana  dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

* prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych,

* prawo żądania sprostowania danych,

* prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

* prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955
GODZINY OTWARCIA Pon - Nd. 8.00 - 16.00