Polityka prywatności

Muzeum Czartoryskich w Puławach szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz do  danych osobowych. Wprowadza odpowiednie zabezpieczenia oraz stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych/ RODO).

 

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu jest Muzeum Czartoryskich  z siedzibą w Puławach przy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy.

 

Dane osobowe

Zdecydowana większość treści i usług udostępnianych za pośrednictwem serwisu www.muzeumczartoryskich.pulawy.pl jest dostępna bez konieczności rejestracji oraz podawania danych  osobowych. W trakcie korzystania z serwisu dochodzi natomiast do gromadzenia danych, takich jak IP komputera użytkownika. Wszelkie dane gromadzone w związku z korzystaniem z serwisu przetwarzane są na podstawie umowy zawieranej z administratorem serwisu.

 

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach konieczne do realizacji celu przetwarzania. Użytkownicy serwisu mają prawo do dostępu do danych, ich zmiany, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności, gdy ustała podstawa przetwarzanych danych, przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na przetwarzanie danych wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania i usunięcia danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody,  użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której ich dane osobowe są wykorzystywane przez serwis w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

 

Dane osobowe, które użytkownik przekazał Administratorowi za pośrednictwem serwisu są wykorzystywane wyłącznie w okresie, kiedy jest to niezbędne. Oznacza to, że Muzeum Czartoryskich w Puławach wykorzystuje dane osobowe użytkowników serwisu do momentu realizacji celu, w jakim dane zostały zgromadzone lub do czasu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzane są na jej podstawie, a po tym czasie do celów archiwalnych, statystycznych lub czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z usługą, która wymagała od użytkownika podania jego danych.

 

Jednocześnie Muzeum Czartoryskich w Puławach pragnie zawiadomić, że ile nie zostało to wyraźnie wskazane w regulaminie usługi, z której korzysta Użytkownik, dane osobowe  użytkowników nie są przekazywane do żadnych innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do dostępu do tych danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników nie będą też poddawane  profilowaniu, nie będą one przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że na wniosek osoby, której dane dotyczą.

 

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies ( tzw. ,,ciasteczka’’ ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
 6. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. określenia profilu użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: ,,sesyjne’’ oraz ,,stałe’’. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania ( przeglądarki internetowej). ,, Stałe ’’ pliki cookies przechowywane sa w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców i partnerów.
 12. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności siec Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/prefences/
 14. Serwis nie wykorzystuje ciasteczek do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych.

 

Każdy użytkownik może:

– zrezygnować z reklamowanych plików cookies wchodząc na stronę ustawień reklam Google

lub  Network Advertising Initiative ( dla innych zewnętrznych dostawców reklam),

– zablokować ciasteczka z poziomu przeglądarki internetowej.

Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień może być przyczyną błędnego wyświetlenia serwisu.

Szczegółowe informacje o sposobie zarządzania ciasteczkami znajdziesz na stronach internetowych wybranych przeglądarek.

 

Administrator danych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych będącą Inspektorem Ochrony Danych w rozumieniu RODO, z którą można skontaktować się pod adresem:

e- mail: iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

Muzeum Czartoryskich w Puławach zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.

 


INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ MUZEUM CZARTORYSKICH W PUŁAWACH

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L  Nr 119 – dalej RODO), informujemy, że:

 • Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Czartoryskich w Puławach z siedzibą w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 • Inspektor Ochrony Danych ( IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych;

kontakt z IOD za pośrednictwem adresu e – mail: iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach określonych przepisami:
 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 4. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 6. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
 7. przepisami prawa gospodarczego.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. związanych z zawarciem umowy, której Pani/Pan jest stroną ( art.6 ust 1 lit. b RODO),
  3. związanych z wypełnieniem zdania realizowanego w interesie publicznym ciążącym na Administratorze ( art. 6 ust.1 lit. f RODO),
  4. zapewnienia bezpieczeństwa ( monitoring wizyjny – art. 6 ust 1 lit f RODO),

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści art.6 ust 1 lit a RODO.

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, obsługę prawną, usługę ochrony mienia na podstawie zawartej umowy powierzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez okres:
  1. niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
  2. w przypadku organizacji konkursów oraz udziału w zajęciach edukacyjnych Pani/Pana dane będziemy przetwarzać przez czas ich trwania i okres rozliczenia.
  3. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum Czartoryskich w Puławach zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  4. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
  5. Przez okres 30 dni – dotyczy nagrań z monitoringu wizyjnego znajdującego się w Pałacu Czartoryskich oraz innych obiektach, których  to  Muzeum Czartoryskich jest najemcą.

 

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonywanych czynności przetwarzania.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pan danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Kontakt:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa


 Obowiązek informacyjny  w zakresie monitoringu wizyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

 1. Administratorem systemu  monitoringu wizyjnego w Muzeum Czartoryskich w Puławach przy ulicy Czartoryskich 8, 24-100 Puławy jest  Muzeum Czartoryskich w Puławach.
 2. Inspektor Ochrony Danych ( IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych;

kontakt z IOD za pośrednictwem adresu e- mail:iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

 1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów, w których przetwarzane są dane osobowe przez Administratora.
 2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którą jest:
 3. a) art.6 ust. 1 lit. c, d , f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.( Dz. U. poz. 2259 z późn.zm) o zasadach zarządzania mieniem państwowym zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych.

 1. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni.
 2. Odbiorcami zapisów monitoringu wizyjnego będzie zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego :

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul Stawki 2

00- 193 Warszawa

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955