Fotografowanie i filmowanie

Na terenie wszystkich ekspozycji Muzeum Czartoryskich w Puławach można nieodpłatnie fotografować i filmować – wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych – muzealia oraz sale ekspozycyjne, w których się znajdują.

Teren ekspozycji Muzeum Czartoryskich w Puławach obejmuje przestrzenie w pałacu tj. Sień, Sala Tradycji, Klatka schodowa, Sala Kamienna, Sala Gotycka, Przedsionek, Sala Rycerska, Sala Edukacyjna oraz wnętrza obiektów na terenie ogrodu/ parku: Świątynia Sybilli, Dom Gotycki i Domek Aleksandryjski i stanowi integralną, chronioną prawem całość.

Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i zgody Dyrektora Muzeum. Wyjątek stanowią sesje okolicznościowe, w tym ślubne, których wykonywanie na terenie ekspozycji Muzeum Czartoryskich w Puławach jest zabronione.


I. Podstawowe zasady fotografowania i filmowania

 1. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy i filmowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.
 2. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, fotografowanie i filmowanie jest możliwe, jeśli:
  • nie naraża na uszkodzenie muzealiów i innych składników majątkowych Muzeum;
  • nie wyrządza szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych, w szczególności ochrony wizerunku);
  • nie powoduje zniszczeń otoczenia.
 3. Zabrania się fotografowania i/lub filmowania części systemów ochrony muzealiów oraz sal ekspozycyjnych.
 4. Zabrania się fotografowania i/lub filmowania wykonywania zdjęć pozowanych z udziałem osób i przedmiotów, w tym sesji okolicznościowych np. ślubnych.
 5. Zabrania się fotografowania i/lub filmowania we wnętrzach Muzeum z zastosowaniem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów (podłogowych oraz ręcznych tzw. selfistick).
 6. Zabrania się fotografowania i/lub filmowania pracowników Muzeum obecnych na ekspozycji oraz osób trzecich przebywających na terenie Muzeum.
 7. Materiał fotograficzny i / lub filmowy nie może godzić w dobre imię i wizerunek Muzeum oraz nie może naruszać ogólnie przyjętych norm moralnych.
 8. Materiał fotograficzny i / lub filmowy nie może mieć wulgarnego charakteru.
 9. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i /lub filmowych.
 10. Dyrektor Muzeum może zabronić fotografowania i/ lub filmowania tych muzealiów, których właściciel nie wyraził na to zgody.

II. Zasady filmowania i / lub fotografowania w celach niekomercyjnych (prywatnych*)

 1. Fotografowanie i/ lub filmowanie wnętrz ekspozycji Muzeum oraz znajdujących się w nich obiektów/ muzealiów/ eksponatów związane ze zwiedzaniem i z przeznaczeniem wyłącznie do użytku osobistego (prywatnego) jest dozwolone, bezpłatne i nie wymaga zgody Dyrektora Muzeum.
 2. Osoby wykonujące zdjęcia i/ lub filmy na terenie Muzeum proszone są o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników Muzeum, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zabytkowych obiektów.
 3. W przypadku publikacji w/w. materiałów fotograficznych i/ lub filmowych obowiązkowe jest zamieszczenie przy nich informacji o brzmieniu: „Muzeum Czartoryskich w Puławach”.
 4. W określonych przypadkach konieczne jest zamieszczenie ustalonego dla danego obiektu opisu
  w brzmieniu podanym przez jego właściciela.

* Zakres dozwolonego użytku prywatnego (osobistego) obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy rozpowszechnionych już utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

III. Zasady filmowania i/ lub fotografowania w celach komercyjnych

 1. Fotografowanie i/ lub filmowanie na terenie ekspozycji Muzeum dla celów innych niż prywatne (zawodowych, profesjonalnych lub w jakikolwiek sposób związanych z działalnością gospodarczą lub zarobkową autora lub obiektów czy osób fotografowanych i/ lub filmowanych) jest możliwe w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora.
 2.  Zawarcie stosownej umowy cywilno-prawnej określającej szczegółowo warunki tych działań oraz związane z tym koszty, będą rozpatrywane indywidualnie.
 3. W przypadku działań związanych z działalnością statutową Muzeum, Dyrektor może udzielić zgody oraz odstąpić od zapisów pkt. 1.
 4. Osoby zainteresowane uzyskaniem zgody na fotografowanie i/ lub filmowanie w celach komercyjnych powinny złożyć wniosek na piśmie ZAŁĄCZNIK nr 1 na minimum 7 dni przed zaplanowanym działaniem lub wizytą w Muzeum.
 5. Zasady wykorzystywania wizerunku obiektów każdorazowo będą regulowane w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Muzeum a Zamawiającym.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godzin, daty po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego.
 7. Fotografowanie i/ lub  filmowanie we wnętrzach obiektów Muzeum z użyciem dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania jest możliwe po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.
 8. Wykorzystanie wizerunku i logo Muzeum w materiale zdjęciowym lub filmowym jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora.
 9. Zgoda Dyrektora, o której mowa w niniejszym paragrafie winna być uzyskana i przedstawiona w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail).
 10. Dyrektor Muzeum może odmówić wyrażenia zgody na fotografowanie i/ lub filmowanie bez podania przyczyny.
 11. Wykonywanie sesji okolicznościowych (ślubnych, zaręczynowych itp.) na terenie ekspozycji muzealnej (pałac: Sień, Sala Tradycji, Klatka Schodowa, Sala Kamienna, Sala Gotycka, Przedsionek, Sala Rycerska, Sala Edukacyjna) oraz wewnątrz obiektów parkowych udostępnionych do zwiedzania (Świątynia Sybilli, Dom Gotycki i Domek Aleksandryjski) jest zabronione.

Załącznik nr 1 Wniosek o zgodę na fotografowanie (pdf)

Załącznik nr 1 Wniosek o zgodę na fotografowania (docx)

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955